Kategorie

Informacje

Zaloguj się

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hudyka.pl.

Sprzedającym jest firma „AGROS Czesław Hudyka” z siedzibą pod adresem os. Sady 10/7; 28-340 Sędziszów, NIP: 656-101-97-38. Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Adres Sklepu Internetowego ul. Ogrodowa 1a, 28-340 Sędziszów.

§ 1 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.hudyka.pl

3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

6. Konsument – podmiot będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Produkt (Towar) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Oznaczenia numeryczne poszczególnych produktów są umieszczone tylko w celach porównawczych.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich transakcji pomiędzy Sklepem i Kupującymi w sklepie internetowym www.hudyka.pl. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Rejestracja w sklepie internetowym przez Klienta jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Kupujący zgadza się na otrzymywanie od sklepu internetowego, na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

3. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.

§ 3 PROCEDURA ZAKUPU

1. Katalog produktów w Sklepie internetowym nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Wystawienie określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Zarejestrowany Kupujący składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

6. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Kupujący otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail. To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna ze Sklepem następuje w momencie, gdy Sklep przyjmie zamówienie Kupującego, wysyłając zamówiony towar.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny towarów sprzedawanych w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

1) Za pobraniem – Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki kurierowi.

2) Przelewem – Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego podane na stronie Sklepu należność za Produkty i przesyłkę w oparciu o dane otrzymane w potwierdzeniu zamówienia. Kupujący powinien uiścić opłatę w terminie 7 dni od dnia zakupu. Jeżeli tego nie zrobi, to po upływie 7 dni wysyłane jest przypomnienie. Jeżeli po 14 dniach opłata nadal nie jest uregulowana, następuje anulowanie zamówienia.

3) Poprzez system płatności internetowych – Dotpay.pl. Płatności w tym systemie dokonywane są
zgodnie z regulaminem tego systemu dostępnym na ich stronie.

4) Na miejscu w siedzibie Sprzedającego – gdy Kupujący zdecyduje się na odbiór osobisty zamówienia.

3. Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon fiskalny.

4. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

§ 5 DOSTAWA I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego.

3. Koszty związane z dostarczeniem Towarów przez firmę kurierską uzależnione są od wybranego sposobu płatności oraz od wagi i gabarytów zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy np. nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich. W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie.

4. Kupujący jest obowiązany skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzić protokół szkody.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Kupujący będący Konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni.

2. Prawo do odstąpienia od umowy:

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni – bez podania przyczyny. Czas ten liczony jest od dnia, w którym Kupujący, otrzymał zamówiony Produkt.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego listownie na adres siedziby Sklepu lub mailowo.

3. Konsekwencje odstąpienia od umowy

1) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu: ul Ogrodowa 1a, 28-340 Sędziszów. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W celu zwrotu konieczne jest podanie danych Kupującego oraz jego konta bankowego w celu uproszczenia procedury zwrotu. Kupujący może skorzystać z formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu.

2) Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3) Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5) W przypadku, gdy Sklep nie jest w stanie dostarczyć zamówionych Produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, a więc nie z własnej winy, Sklep może wypowiedzieć umowę. Musi o tym jednak niezwłocznie poinformować Kupującego i zaproponować podobny produkt. W sytuacji, gdy nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Kupujący nie życzy sobie zamiany produktu, Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Reklamacja powinna zostać wniesiona pisemnie na adres Sprzedającego lub mailowo.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie przyczyn składania reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady.

4. W celu uproszczenia procedury reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu.

5. Zakupiony towar należy przesłać na adres Sklepu: ul Ogrodowa 1a, 28-340 Sędziszów.  Nie przyjmujemy przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej lub w formie maila.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów.

2. Kupujący w toku procedury zakupu Produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego

5. Kupującemu przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

§ 9 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Kupujący, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
AGROS Hudyka - ROLNICTWO * WARSZTAT * BHP * LAS-OGRÓD

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 hudyka.pl
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Sklepy internetowe PROPERART